Lokalmatnettverk - Romeriksmat

Innovasjon Gardermoen har fått støtte fra Innovasjon Norge til en forstudie om lokalmatnettverk på Romerike. Forstudien har sitt utspring i den strategiske næringsplanen for Gardermoregionen. I denne er det i handlingsprogrammet fokus på grønn næringsutvikling, og et mulig prosjekt er å utvikle et lokalmatnettverk – Romeriksmat.
 
Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser gir bærekraftige matopplevelser - for miljøet, kunden og næringene. Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i mat- og opplevelsesproduksjonen. Det er derfor en voksende trend å tilby lokale råvarer og lokale spesialiteter. Dette åpner for muligheter for økt bærekraftig verdiskaping i utkantstrøk, der matproduksjonen foregår – som igjen gir grunnlagfor bosetting og levende bygder. Hvis mulighetene fullt ut skal la seg realisere, kreves tverrfaglig kompetanseheving langs verdikjeden fra jord og fjord til bord.

Vi har allerede gjennomført 3-4 møter i en etableringsfase av et lokalnettverk, med utgangspunkt i produsenter. Vi har også gjennomført en enkel markedsundersøkelse blant produsenter våren 2021. Vi tar utgangspunkt i markedsundersøkelsen, og vi ønsker å benytte oss av kunnskap om lokalmatprosjekt som er gjennomført samt  annen forskning og analyser. I tillegg ligger det i planen å kontakte lokalmatnettverk som både har lykkes og de som ikke har lykkes. Vi skal undersøke hvilke markeder som produsentnettverket skal dekke, se på mulige kalkyler og forretningsmodell for løsningen. Videre se på tekniske forutsetninger, snakke med kunder og gjennomgå hvilke samarbeidspartnere som må på plass.

Vi vil se på hvilke positive miljø- og samfunnseffekter prosjektet vil ha. Kompetansebehov i hovedprosjekt, hvordan prosjektet skal styres, hvilke investeringsbehov vi har i for- og hovedprosjektet og hvordan det skal finansieres.

Formålet med å gjennomføre forstudien er å danne et beslutningsgrunnlag for bedriftene, og analysere potensialet i et framtidig innovasjonsprosjekt. Formålet med forstudien er å gi svar på spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et for- og hovedprosjekt. I forstudien vil vi systematisk gjennomgå bedriftenes styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer knyttet til prosjektideen, samt kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for gjennomføring av neste fase av innovasjonsprosjektet. Vi ser på muligheten for en felles strategi og legge en plan med tre års tidshorisont.

Målet er å få oversikt over ambisjonsnivået og behovene til produsentene i regionen, og forstå hvordan det kan løses. Dette vil danne et beslutningsgrunnlag for en mulig videre satsing.