Om oss

Innovasjon Gardermoen er en medlemsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i regionen og økt verdiskaping i medlemsbedriftene. Vi samarbeider med kommunene og næringslivet mot gode løsninger.
Vårt medlemsnettverk passer alle typer bedrifter.  Vi bidrar til nettverksbygging blant næringsaktører i Gardermoregionen for å skape arenaer og møteplasser både lokalt og regionalt. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og gjennom møteplasser legges det til rette for nettverksbygging, erfarings- og kompetanseutvikling.
Vi skal på vegne av bedriftene utgjøre et viktig kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere.  

Vår strategi 
  • Ivareta og utvikle næringslivet i regionen gjennom å være en ideskapende, initiativtakende og koordinerende organisasjon.
  • Vi skal være et kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen, og fremme næringsinteressen og samarbeidet mellom næringsliv og det offentlige.
  • Vi skal være den foretrukne overbyggingen for næringslivet i regionen.
  • Vi skal gi råd og bistå for å styrke næringslivet, enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetableringer.
  • Vi kan være sekretariat for næringsforeninger etc. og fasilitere interessefora.
  • Vi skal være proaktive innen regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter.
  • Vi skal skape arenaer for nettverksbygging og kompetanseheving.
  • Vi skal jobbe for utvikling fra nettverk til innovasjonsmiljøer som næringshager og klynger.
  • Vi skal være tett på våre medlemsbedrifter, for å bidra til å oppfylle medlemmenes ønsker.
  • Vi skal være den naturlige samarbeidspartneren for det offentlig i strategisk og operativt næringsarbeid i regionen